فروشگاه‌ زنجیره‌ای ایران

فروشگاه‌ زنجیره‌ای

به رغم گذشت ۷۰ سال از افتتاح اولین فروشگاه‌ زنجیره‌ای در ایران، این شیوه از تجارت همچنان با معضلات زیادی دست به گریبان است. راه‌اندازی یک مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای، بسیار سرمایه بر است و به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد؛ عواملی که در کنار نامشخص بودن وضعیت بازگشت سرمایه، فعالیت در این عرصه را با تردید مواجه می‌کند. از سوی دیگر هزینه‌های جاری این قبیل فروشگاه‌ها از جمله بهای حامل‌های انرژی و مالیات‌های دوره‌ای که حتی تا نیم میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود، از دیگر موانع توسعه این شیوه از تجارت در ایران عنوان می‌شود.

اما گذشته از این مسائل، تولید در حجم انبوه، وجود شرایط رقابتی در بازار اقتصاد، رشد فزاینده تعداد مراکزتولیدی، صنعتی و خدماتی، افزایش درآمد سرانه و تنوع طلبی، از دیگر عوامل اثرگذار در رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تلقی می‌شوند. وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی – تجاری، توان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت را از بنگاه های اقتصادی به طور اعم و فروشگاههای زنجیره‌ای به طور اخص سلب می‌کند.