فواید ماهی

فواید ماهی

فواید ماهی و خواص آن

ماهی یکی از سالمترین غذاهایی هست که میتواند بخش مهمی از برنامه غذایی را تشکیل دهد )1 .)ماهی برای سلامتی جوانان و سالمندان فواید زیادی دارد )2 .)مصرف منظم ماهی احتمال ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی و مرگ و میر ناشی از بیماریهای عروق کرونر قلب را کاهش میدهد )3-4 .)ماهی دارای اسیدهای چرب امگا 3 است که سطح کلسترول و بروز بیماریهای فشارخون، سکته مغزی )5 ،)آلزایمر)6 ،)افسرد‌‌گی، سرطان)7 )و دیابت نوع دوم )8 )را کاهش میدهد. مصرف ماهی برای زنان د‌‌ر سن باروری، زنان شیرده و باردار به علت داشتن اسید چرب امگا 3 بسیار مهم است و امگا 3 برای رشد مغز نوزادان حیاتی است )9 .)مصرف ماهی یک عامل مؤثر جهت کاهش احتمال زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد‌‌ نیز محسوب میشود )10.) بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت، مصرف ماهی به میزان حداقل دو بار د‌‌ر هفته را یکی از عوامل مؤثر د‌‌ر پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی و سکته مغزی میداند )11 .)با این حال، اطلاعات موجود نشان میدهد که هنوز د‌‌ر بسیاری از کشورها مصرف ماهی به میزان توصیه شده سازمان بهداشت جهانی نرسیده است )2 .)با اینکه مصرف منظم ماهی بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم به حساب میآید، اما بررسی آمارهای گوناگون حاکی از آن است که ایران د‌‌ر زمره کشورهایی است که از لحاظ سرانه مصرف د‌‌ر مقامی پایین قرار دارد. این د‌‌ر حالی است که ایران دارای منابع عظیم آبزیان د‌‌ر آبهای شمال و جنوب کشور است )11 .)د‌‌ر مطالعه یوسفی و شریعتی )12 )که به تحلیل جامعه شناختی مصرف ماهی د‌‌ر شهر مشهد پرداختند، سرانه ماهیانه مصرف ماهی د‌‌ر خانوارهای ساکن مشهد بسیار پایین )130 گرم د‌‌ر ماه( بود و درصد قابل توجهی از خانوارها )4/51 )%ماهی مصرف نمیکرد‌‌ند.  )11 )د‌‌ر مورد علل مصرف نکردن ماهی به میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت د‌‌ر خانوارهای شهر جوانرود نیز تنها 8/15 %خانوارها از الگوی مصرف دو بار د‌‌ر هفته پیروی میکرد‌‌ند. این افراد این موانع را به عنوان موانع موجود د‌‌ر مصرف ماهی مطرح کرد‌‌ند: نداشتن جایگاه مصرف ماهی د‌‌ر فرهنگ غذایی روزمره خانوارهای ایرانی، نداشتن اطالع از توصیه سازمان جهانی بهداشت، هزینه بالا ، د‌‌سترسی ند‌‌اشتن به ماهی و بو و مزه نامطلوب آن.

برای خرید ماهی تازه جنوب از لینک خرید ماهی استفاده کنید.