شرکـت صنايع مواد غذایی پاک تليـسه فعاليت خود را با نام تـجاري 202 از سـال 1358درزمينه توليد فرآورده هاي گوشتي آغاز نمودوازهمان ابتدا با اعتماد راسخ براصل کيفيت درکنار نواوري پا به عرصه ی تولید گذاشت و با اتکا به مديريت کارآمد وپرسنل مجرب واستفاده از مدرن ترين سيستم هاي تـوليد موفق به دريافـت استانداردهاي ملي و گواهينامه هاي بين المللي ISO 9001:2008 , 22000:2005 ,14001:2004 ,10002:2004

برترین تولید کننده های مواد غذایی