استیک بوقلمون ۹۷٪ با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی دارفرش 202

توضیحات

استیک بوقلمون ۹۷٪ با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی دارفرش 202