استیک گوشت ۹۷٪ با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی دارفرش 202

توضیحات

استیک گوشت ۹۷٪ با دود طبیعی ۳۰۰ گرمی دارفرش 202