اسپرایت 330 سی سی قوطی

توضیحات

اسپرایت 330 سی سی قوطی