تخم کبک بسته طلقی 6 عددی کیمبال

توضیحات

تخم کبک بسته طلقی 6 عددی کیمبال