سس مایونز تک نفره ویژه نامی نو

حداقل: 250

توضیحات

سس مایونز ۱ کیلویی ویژه

ترکیبات:

سس

انواع بسته بندی : تک نفره ۲۰ گرمی ، ۱ و ۲ و ۳ و ۸ کیلویی