سس کچاپ ۱.۲۰۰ کیلویی تند نامی نو

توضیحات

سس کچاپ ۱.۲۰۰ کیلویی تند

ترکیبات:

سس

انواع بسته بندی : تک نفره ۲۰ گرمی ، ۱ و ۲ و ۳ و ۸ کیلویی