شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

توضیحات

شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین