نوشابه انرژی زا باس Boss – 300cc آلمان

 

Energy 50 cal
Energy 213 kj
proteine 600 mg
fat
vitamin B2 2.4 m gr
vitamin B3 19.2 m gr
vitamin B5 7.2 m gr
vitamin B6 1.6 M gr
vitamin B12 .24 M gr
capacity 300

نماینده شرکت boss

پخش عمده نوشابه انرژی زا

حداقل: 72

توضیحات

نوشابه انرژی زا آلمان باس – boss

تعداد در باکس : ۱۲ عدد

پخش عمده نوشابه انرژی زا

نماینده شرکت Boss