همبرگر مخصوص 60% 500 گرمی صدک

توضیحات

همبرگر مخصوص 60% 500 گرمی صدک