11 سپتامبر – September 11

September-11

11 سپتامبر - September 11

1-طی پاکسازی محل برجهای دوقلو 1.4 میلیون تُن آوار ساختمانی و دیگر وسایل از این محل بجای دیگری منتقل شد و 19,435 تکه از اندامهای مختلف انسان نیز پیدا شد. 2-هدف اصلی القاعده در روز ۱۱ سپتامبر حمله به یک نیروگاه هسته ای بود ولی بخاطر ترس از خارج شدن شرایط از کنترل هدف عوض شد. 3-روزنامه نیویورک تایمز درباره تک تک جان باختگان حمله 11 سپتامبر یک مقاله چاپ کرد. 4-بعد از حمله 11 سپتامبر قبیله ماسای کنیا 14 عدد از مهمترین گاوهای گله خودشان را برای کمک به آمریکا اهدا کردند. 5-مجموع کشته های این حمله تروریستی 2,996 نفر بود. 6-حمله به برجهای تجارت جهانی مرگ...
ادامه مطلب